Deklaracja wstąpienia członka OSP

…………………………………………..

(nazwisko i imię)

                                                                                                      Gościeradz, dnia ………………… r.

 

                                                           Do

                                                           Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                           w Gościeradzu          

 

            Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

                                                                                                                      …………………………………

                                                                                                                                             (podpis)

Prośbę popieramy:

1. ………………………………………………………………      podpis ………………………………..

            (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP)        

 

2. ………………………………………………………………      podpis ………………………………..

            (nazwisko i imię oraz funkcja w OSP) 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU

 

Dnia ……………………………….. 20 ……. r.  uchwałą Zarządu Nr ………………………………...

Ob. ……………………………………………….. przyjęty został na członka zwyczajnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu

                                                                                             Gościeradz  dnia ……………….. 20……. r.

 

            Sekretarz OSP                                                                                           Prezes OSP

……………………………………….                                                  ……………………………………..

Ślubowanie:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

 

…………………………….. dnia ………………. 20……. r.              ………………………………………...

                                                                                                                        (podpis ślubującego)

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na przetwarzanie przez OSP w Gościeradzu moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej.

                 Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP Gościeradz., przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, dane osobowe podawane są dobrowolnie.

Stwierdzam zgodność powyższych danych

 

.............................dn. .......................                                   ................................................................

                                                                                                                              (Imię i nazwisko i podpis osoby wypełniającej)

 

 

 

PESEL...........................................

Data i miejsce urodzenia …....................................................

Imiona rodziców ….................................................................

Nr telefonu GSM …................................................................ ( o zmianie numeru powiadomię Zarząd OSP)

Wykształcenie …...........................................................

Rozmiar:

  kołnierzyka...............................

  buta …......................................

  wzrost …..................................

  obwód pasa ….........................